Rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/19

Zarzadzanie zasobami przyrody

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów oraz ogólnych problemów ochrony przyrody

Limit miejsc: 60

Ecology and evolution (studia w języku angielskim)

Kryteria kwalifikacji

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów, potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przez jednostkę prowadzącą studia (lub udokumentowana na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW – z wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia wyższe w języku angielskim).

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Limit miejsc: 30

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10

Rekrutacja na studia będzie prowadzona do wypełnienia limitu przyjęć lub do zakończenia ostatniego naboru.

Terminy rejestracji na studia:

  1. 10 stycznia – 28 lutego
  2. 1 marca – 9 maja
  3. 10 maja – 20 czerwca
  4. 21 czerwca – 22 sierpnia
  5. 23 sierpnia – 5 września

 

Szczegółowy harmonogram, kryteria kwalifikacji, listę wymaganych dokumentów oraz pozostałe istotne informacje związane z rekrutacją sprawdzić można na stronie www.erk.uj.edu.pl oraz na poniższych stronach: