Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Wpis na studia to złożenie w wyznaczonym terminie dokumentów na uczelni po przyjęciu na studia oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Wpisu można dokonać osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, oprócz wymaganych dokumentów musi posiadać podpisane przez kandydata pełnomocnictwo (Wzór do pobrania) wraz z dowodem tożsamości kandydata lub uwierzytelnioną kopią.

Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia za zasadach innych niż obowiazujace obywateli polskich lub ubiegajacy się na przyjęcie na studia w języku angielskim mogą złożyć wniosek o dokonanie wpisu korespondencyjnego.

Miejsce wpisu:

Instytut Nauk o Środowisku UJ, ul. Gronostajowa 7, pokój L1.10.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji. Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych

Wymagane dokumenty

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • oryginał podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
  • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
  • fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, chyba że kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką UJ,
  • kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
  • tłumaczenie poświadczone na język polski lub angielski (w przypadku studiów w języku angielskim) do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski,
  • w przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
  • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
  • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – w przypadku wpisu korespondencyjnego do przesyłanych dokumentów należy dołączącyć oświadczenie o doręczeniu tego dokumentu w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.