Wpis na studia

Wpis na studia to złożenie w wyznaczonym terminie dokumentów na uczelni po przyjęciu na studia oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Wpisu można dokonać osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, oprócz wymaganych dokumentów musi posiadać podpisane przez kandydata pełnomocnictwo (Wzór do pobrania) wraz z dowodem tożsamości kandydata lub uwierzytelnioną kopią.

Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia za zasadach innych niż obowiazujace obywateli polskich lub ubiegajacy się na przyjęcie na studia w języku angielskim mogą złożyć w Dziale Rekrutacji wniosek o dokonanie wpisu korespondencyjnego (email: rekrutacja@uj.edu.pl).

Miejsce wpisu:
Instytut Nauk o Środowisku UJ, ul. Gronostajowa 7, pokój L1.10. (dojazd tramwajem linii: 52, 18, 23, 11 lub autobusem 194 w kierunku pętli Czerwone Maki).

Wymagane dokumenty

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
  • dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego, a w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa kserokopia strony paszportu ze zdjęciem (wraz z jego oryginałem do wglądu),
  • kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
  • tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski (dotyczy studiów II stopnia: Zarządzanie zasobami przyrody).
 
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
  • dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty:
  • kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
  • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 30 września 2016 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
  • kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 30 września 2016 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.