Program kształcenia

Nazwa Wydziału

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie zasobami przyrody

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia

Nauki przyrodnicze – 93%

Nauk społeczne – 7 %

Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia

Dziedzina: nauk biologicznych
Dyscyplina: ochrona środowiska, ekologia

Dziedzina: nauk ekonomicznych
Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne

Język

język polski

Kierownik studiów na danym kierunku lub inna odpowiedzialna osoba

Dr hab. Janusz Fyda

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Magister

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami przyrody  może podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia prowadzonych w INoŚ UJ i na Wydziale BiNoZ, jak również w innych uczelniach w kraju i za granicą

Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych. Absolwenci będą także posiadali pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody.

Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne i projekty grupowe. Dzięki nim absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zarówno naukowo-badawczych jak i w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody i firmach konsultingowych. Istotną możliwością dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia, a także umiejętność zdobywania grantów i funduszy, oraz umiejętność sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych oraz raportów i sprawozdań

Możliwości zatrudnienia

Z uwagi na swoje kompetencje, absolwent kierunku Zarządzanie zasobami przyrody może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, ochroną przyrody oraz waloryzacją wartości przyrodniczych i oceny ryzyka działań społeczno-ekonomicznych. Potencjalnymi pracodawcami mogą być jednostki administracji państwowej, placówki ochrony przyrody, instytuty naukowo-badawcze państwowe i prywatne, zajmujące się ochroną przyrody jednostki i fundacje rządowe, pozarządowe i prywatne.