Opis zakładanych efektów kształcenia

Efekty kształcenia
dla kierunku

Opis zakładanych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla obszaru:
nauki przyrodnicze

WIEDZA

ZZP_W01

rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla zasobów przyrody

P2A_W01

ZZP_W02

ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego, a także potrafi krytycznie analizować dane i wyniki z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

P2A_W02

ZZP_W03

ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych niezbędną dla rozumienia obserwowanych związków, zależności i funkcjonowania przyrody

P2A_W03

ZZP_W04

ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, zarządzania zasobami przyrody oraz prawnych aspektów działań, dzięki którym dostrzega związki, zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

P2A_W04

ZZP_W05

zna aktualne problemy środowiska przyrodniczego i potrafi wskazać nowe zagrożenia

P2A_W04

ZZP_W06

zna i na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi

P2A_W05

ZZP_W07

dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

P2A_W05

ZZP_W08

potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w ochronie przyrody i zarzadzaniu jej zasobami  

P2A_W05

ZZP_W9

zna podstawowe i zaawansowane metody prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych i informatycznych

P2A_W06

ZZP_W10

zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie jakości środowiska przyrodniczego

P2A_W07

ZZP_W11

zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system zarządzania zasobami przyrody w Polsce

S2A_W07

ZZP_W12

dysponuje praktyczną wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami

P2A_W08

ZZP_W13

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

P2A_W09

ZZP_W14

zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P2A_W10

ZZP_W15

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wykonywania waloryzacji, oceny ryzyka inwestycji i negatywnych skutków dla środowiska 

P2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI

ZZP_U1

stosuje procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań związanych z ochroną przyrody i zarządzania jej zasobami

P2A_U01

ZZP_U2

potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

P2A_U02
P2A_U07

ZZP_U3

posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony przyrody

P2A_U02

ZZP_U4

posiada umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł  elektronicznych

P2A_U03

ZZP_U5

potrafi zaplanować i  pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić waloryzację i ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji

P2A_U04
P2A_U01

ZZP_U6

stosuje adekwatne narzędzia statystyczne oraz programy komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania

P2A_U05

ZZP_U07

wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

P2A_U06
P2A_U07

ZZP_U08

potrafi przygotować prezentację  z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej

P2A_U08

ZZP_U09

wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej i rewaloryzacyjnej prezentującej własne badania, a także opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych

P2A_U09

ZZP_U10

dość swobodnie komunikuje się w języku angielskim, potrafi przedstawić w tym języku  zagadnienia związane z tematyką studiów

P2A_U10

ZZP_U11

samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

P2A_U11

ZZP_U12

ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P2A_U12
P2A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZZP_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

P2A_K01

ZZP_K02

umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

P2A_K02
P2A_K08

ZZP_K03

potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy i posiadanego doświadczenia

P2A_K03

ZZP_K04

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

P2A_K04

ZZP_K05

ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

P2A_K05

ZZP_K06

wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających podczas pracy oraz wpływa na tworzenie bezpieczeństwa w pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

P2A_K06

ZZP_K7

ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności  mediacji i przedstawiania własnych argumentów

P2A_K07
P2A_K01

ZZP_K8

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy osiągając zamierzone efekty w określonym czasie

P2A_K08