Program studiów II stopnia

Na studiach realizowane są efekty kształcenia zawarte w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla obszaru nauki przyrodnicze w dziedzinach nauki biologiczne, nauki o Ziemi, w dyscyplinach biologia i geografia. Studenci mogą realizować program studiów zgodny ze swoimi zainteresowaniami w ramach specjalności:

  • biologia środowiskowa,
  • geografia fizyczna,
  • Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS).

W czasie studiów duży nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji społecznych studenta i umiejętność pracy w zespole. Studenci mają możliwość udziału w prowadzonych pracach badawczych i uczestniczenia w wymianie studenckiej w ramach programu ERASMUS i MOST. Dla szczególnie ambitnych, wyróżniających się studentów istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego toku studiów w oparciu o bogaty i różnorodny zestaw kursów do wyboru.

Matryca efektów kształcenia
Efekty kształcenia