Zasady studiowania na kierunkach prowadzonych w Instytucie Nauk o Środowisku

I. Przepisy ogólne

 1. Studentów kierunków: biologia i geografia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody obowiązują przepisy "Regulaminu studiów" Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.dn.uj.edu.pl), który jest nadrzędny względem niniejszych zasad.
 2. Za program i przebieg studiów oraz  zasady studiowania odpowiada właściwa dla kierunku Rada Programowa.

II. Przebieg studiów

 1. Studia biologia i geografii są dwustopniowe; pierwszy stopień trwa 6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra w specjalności: biologia środowiskowa, geografia fizyczna lub systemy informacji geograficznej (GIS).
 2. Studia II stopnia: ecology and evolution i zarządzanie zasobami przyrody trwają 4 semestry.
 3. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) połączone ze zdaniem ustnego egzaminu dyplomowego.
 4. Do ukończenia studiów drugiego stopnia: biologia i geografia i zarządzanie zasobami przyrody wymagane jest zaliczenie, co najmniej jednego kursu oferowanego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w języku angielskim w wymiarze 30 godzin i kończącego się egzaminem.
 5. Program studiów określa przedmioty obowiązkowe oraz minimalny wymiar kursów do wyboru. Student ma obowiązek elektronicznej rejestracji na wszystkie przedmioty (obowiązkowe i do wyboru) oraz złożenia w sekretariacie deklaracji wyboru przedmiotów w terminie do 27 października w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym oraz 12 marca w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze letnim. Wszystkie wybrane przedmioty muszą być podpięte w systemie USOS pod program studiów(w przypadku przedmiotów realizowanych w ramach szkolenia pedagogicznego oraz wolnych żetonów z wykorzystaniem opcji „rezygnacja z zaliczenia"). Wybór dodatkowego kursu oznacza obowiązek zaliczenia go na danym roku studiów.
 6. Niedopuszczalne jest rejestrowanie się na przedmioty odbywające się w tym samym terminie.
 7. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy Dyrektora INoŚ, student może dokonać rezygnacji lub wyboru dodatkowego kursu w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, a w przypadku kursów terenowych do dwóch tygodni przed ich rozpoczęciem.
 8. Student przygotowujący się do zawodu nauczyciela ma możliwość zaliczenia poza programem studiów bloku zajęć pedagogicznych w ramach Studium Pedagogicznego UJ i Wydziałowego Centrum Dydaktyki.

III. Zaliczenia i egzaminy

 1. Poszczególne kursy kończą się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny zgodnie z programem studiów. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu określa prowadzący.
 2. W przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS i braku zaliczenia przedmiotów obowiązkowych lub niespełnienia innych warunków określonych w programie studiów, możliwy jest na wniosek studenta (złożony do 30 września) wpis warunkowy na kolejny rok studiów. We wniosku student ma obowiązek wskazać przedmioty, które będzie powtarzał lub przedmioty będące podstawą do uzupełnienia różnicy punktowej. Dodatkowym warunkiem zaliczenia roku studiów, na który uzyskano taki wpis jest zaliczenie brakujących przedmiotów i uzupełnienie punktów ECTS.

IV. Język angielski

 1. Do uzyskania stopnia licencjata wymagane jest zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2, a do uzyskania tytułu magistra wymagane jest zdanie egzaminu z języka angielskiego ma poziomie B2+. Wymiar godzinowy i liczbę punktów ECTS zawiera program studiów. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe.

V. Indywidualny plan i program studiów

 1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów.
 2. Studenci zaliczający co najmniej jeden semestr na innej uczelni krajowej lub zagranicznej mają prawo do Indywidualnego Programu Studiów.
 3. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów określa Rada Wydziału.

VI. Przestrzeganie praw autorskich

 1.  Student ma obowiązek przestrzegania praw autorskich w ramach wszystkich realizowanych  zajęć dydaktycznych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich stosowane będą odnośne przepisy Regulaminu studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.