Opłaty w roku akademickim 2016/17

Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów tj. za studia, duplikat legitymacji, dyplom, powtarzanie przedmiotu powinny być dokonywane na indywidualny numer konta bankowego studenta nadany przez system USOS. Informacja o wysokości opłaty i numerze konta jest dostępna na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce PŁATNOŚCI.

Opłata za powtarzanie przedmiotów

1. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia na zasadach obowiązujacych obywateli polskich przed rokiem akademickim 2013/14 opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi w przeliczeniu na 1 ECTS (zgodnie z punktacją obowiązującą w roku akademickim 2015/16):

 • 40 zł - przedmiot obejmujący tylko wykłady, konwersatoria lub seminaria
 • 50 zł - przedmiot zawierający ćwiczenia laboratoryjne lub terenowe, pracownie (przepisanie oceny lub zaliczenia z ćwieczeń nie powoduje obniżenia opłaty)

2. Dla studentów wznawiających lub rozpoczynających studia na zasadach obowiązujacych obywateli polskich w roku akademickim 2013/14 lub w latach następnych opłaty za powtarzanie określonych zajęć ustala się na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznej. Koszt jednej godziny na WBNoZ wynosi:

 • 4,84 zł. (dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akad. 2013/14)
 • 5 zł (dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akad. 2014/15 i latach następnych)

Opłata za powtarzanie przedmiotów uiszczana jest w terminie do 22 października w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych oraz do 15 marca w przypadku zajęć w semestrze letnim.

Opłata za studia

Opłata za studia dla cudzoziemców po­dejmujących studia na zasadach odpłatności wynosi:

 • I rok: 2200 Euro: 30 wrzesień (1100 euro), 23 luty (1100 Euro),
 • II rok: 2000 Euro: 30 wrzesień (1000 Euro), 23 luty (1000 Euro).

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
SWIFT/BIC: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe są bezprowizyjnie realizowane TYLKO w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7  – godz. otwarcia od pn - pt. godz. 9-17.

Opłaty za wydanie dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów zostają wprowadzone następujące wysokości opłat za wydanie dokumentów:

 • 17 zł - elektoniczna legitymacja studencka
 • 4 zł - indeks
 • 60 zł - dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim 
 • 40 zł - dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym

Opłata za wydanie duplikatów powyższych dokumentów jest o połowę wyższa.

Zwolnienie z opłat

1. Zgodnie z Uchwałą nr 104/VI/2014 Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 r. student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

 • gdy z przyczyn losowych student lub doktorant znalazł się po rozpoczęciu studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;
 • uzyskiwania wybitnych wyników w nauce;
 • uczestnictwa w międzynarodowych programach stypendialnych.

Wniosek o zwolnienie z opłat należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie terminu, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

2. Warunki zwalniania przez Rektora z opłat dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności lub podejmujących studia prowadzone w języku obcym określa § 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r.
 
3. Wysokość zwolnienia z opłat jest przychodem studenta. Uczelnia przesyła PIT-8C do Urzędu Skarbowego odpowiadającemu adresowi stałemu studenta, który jest podany w systemie USOS. O zmianie adresu student powinien powiadomić sekretariat ds. studenckich najpóźniej do końca roku, w których uzyskał przychód.
Dla studentów obcokrajowców, którzy legitymują się zagranicznym adresem zamieszkania, właściwym urzędem skarbowym, do którego powinna wpłynąć deklaracja podatkowa jest Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście. W przypadku, kiedy student przebywa na terenie RP łącznie powyżej 183 dni w danym roku kalendarzowym, właściwym adresem powinien być adres w Polsce oraz Urząd Skarbowy mu odpowiadający.

Akty prawne

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015