Formularze /Forms

Podanie do Kierownika studiów /Application to the Deputy Director of the Institute of Environmental Sciences

Podanie do Prodziekana ds. studenckich /Application to the Deputy Dean of Student Affairs

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

Zgłoszenie kursu / Application for the course

Rezygnacja z kursu / Application for the withdrawal from the course

Wniosek o wpis warunkowy /Application for conditional registration

Wniosek o powtarzenie roku /Application for repeating a year of study

Wniosek o powtarzenie przedmiotu /Application for re-taking a course in the same year of study

Wniosek o przepisanie ocen

Formularz wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów.

Praca dyplomowa

Wybór opiekuna pracy dyplomowej/declaration of the thesis supervisor

Zmiana opiekuna pracy dyplomowej

Wzór strony tytułowej pracy

Załączniki do pracy dyplomowej

Termin egzaminu i skład komisji dyplomowej

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym

Application for the issue of a transcript translation of documents certifying graduation from a higher education programme of study

Formularz Biura Karier UJ

Pomoc materialna

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zaświadczenie o wysokości średniej ocen z innej uczelni

Inne

Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej