Dyplom i suplement

1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów zostają wprowadzone następujące wysokości opłat za wydanie:

  • dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł
  • każdego dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł

Opłata za wydanie duplikatów powyższych dokumentów jest o połowę wyższa.

2. Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu (w dowolnej liczbie) w tłumaczeniu na następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski.

3. Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Suplement wydawany jest bezpłatnie.

4. Osoby, które ubiegają się o wydanie odpisu w języku obcym mają obowiązek zgłoszenia chęci jego posiadania – Wniosek o wydanie odpisów dyplomu i suplementu w j. obcym – w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Niezłożenie wniosku w określonym terminie wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.

5. Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:

  • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego, szczegółowa informacja o udziale i rodzaju aktywności),
  • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie opiekuna pracy dyplomowej),
  • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
  • aktywnym udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
  • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia - (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Studium Wychowania Fizycznego UJ),
  • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego),
  • szkoleniem pedagogicznym.

Podanie o umieszczenie w suplemencie informacji o dodatkowych osiągnięciach należy złożyć do z-cy Dyrektora INoŚ wraz z opracowanym tekstem do suplementu (w formie elektronicznej i wydruku) najpóźniej 7 dni przed obroną.

Odbiór dyplomu

Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie wystawione przez absolwenta. Na pisemny wniosek absolwenta istnieje możliwość wysłania dyplomu listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Warunkiem odbioru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia jest zwrócenie do sekretariatu legitymacji studenckiej (w przypadku kontynuowania studiów na UJ należy złożyć wniosek o ponowne wydanie legitymacji). Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia  - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, zobowiązany jest zwrócić ją uczelni.

Na początku każdego roku akademickiego w Auli Collegium Novum UJ odbywa się uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów absolwentom studiów II stopnia. Zainteresowani absolwenci proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa w promocjach osobiście w sekretariacie lub pocztą elektroniczną na adres studia.inos@uj.edu.pl w podanym w osobnym komunikacie terminie.