Zasady dyplomowania obowiązujące dla kierunków: biologia, biologia i geografia, biologia i geologia spec. ochrona przyrody, neurobiologia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody.

Podstawa prawna

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Określenia użyte w procedurze:

 1. APD – Archiwum Prac Dyplomowych: www.apd.uj.edu.pl
 2. Sekretariat – sekretariat lub dziekanat ds. studenckich odpowiedzialny za obsługę administracyjną kierunku
 3. Rada Instytutu - Rada Instytutu, w którym wykonywana jest praca dyplomowa
 4. Jednostka prowadząca kierunek:
  1. biologia  - Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii,
  2. biologia i geografia - Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
  3. biologia i geologia - Instytut Botaniki, Instytut Nauk Geologicznych,
  4. ecology and evolution - Instytut Nauk o Środowisku,
  5. neurobiologia - Instytut Zoologii,
  6. zarządzanie zasobami przyrody - Instytut Nauk o Środowisku.

Wybór opiekuna

 1. Student składa deklarację wyboru opiekuna pracy licencjackiej lub magisterskiej wraz z deklaracją przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym odpowiednio na III roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia.
 2. Opiekunem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy w jednostce prowadzącej kierunek, a za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach WBiNoZ.
 3. Opiekunem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudniony na WBiNoZ, a za zgodą Rady Wydziału także adiunkt lub starszy wykładowca, będący co najmniej 3 lata po doktoracie.
 4. W szczególnych sytuacjach Rada Wydziału, po wcześniejszej akceptacji prodziekana ds. studenckich   może wyrazić zgodę na realizację pracy dyplomowej poza Wydziałem. W tym przypadku opiekunem może być pracownik posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 5. Na wniosek studenta prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna pracy dyplomowej. W sytuacji określonej w pkt. 4 nowym opiekunem może być pracownik WBiNoZ  spełniający warunki określone w pkt. 3.
 6. Liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje opiekuna naukowego i zatrudnionego w Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku i Instytucie Zoologii określa właściwe Zarządzenie Dziekana WBiNoZ.

Praca dyplomowa

 1. Tematyka pracy magisterskiej musi być zgodna z zakładanymi efektami kształcenia na danym  kierunku studiów i zaakceptowana przez Radę Instytutu do dnia 30 listopada na I roku studiów.
 2. Tytuł pracy dyplomowej (magisterskiej i licencjackiej) oraz recenzenci są zatwierdzani przez Radę Instytutu do dnia 31 marca na ostatnim roku studiów.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca.
 4. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy najpóźniej 16 września w ostatnim roku akademickim danego toku studiów.
 5. Warunkiem koniecznym do zaliczenia pracowni licencjackiej na studiach I stopnia oraz pracowni specjalizacyjnej na ostatnim semestrze studiów II stopnia jest złożenie w sekretariacie ostatecznej i zaakceptowanej przez opiekuna w systemie APD pracy dyplomowej.
 6. Akceptacja pracy dyplomowej przez opiekuna następuje po pomyślnej weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA).
 7. Szczegóły procedury antyplagiatowej określa odrębny Regulamin przyjęty przez Radę WBiNoZ w dniu 24 maja 2016 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
  3. uregulowanie swoich zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.)
  4. złożenie w sekretariacie przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu, jednak nie później niż 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów:
 • zaakceptowanej przez opiekuna pracy dyplomowej, wydrukowanej z systemu APD z sumami kontrolnymi w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla sekretariatu (praca zostanie zwrócona przy odbiorze dyplomu), opiekuna pracy dyplomowej oraz recenzenta.  Opiekun i recenzent może wyrazić zgodę na recenzowanie pracy w wersji elektronicznej. Tytuł pracy musi być zgodny z tytułem zatwierdzonym przez Radę Instytutu i wprowadzonym przez sekretariat do systemu APD;
 • podpisanego przez promotora raportu OSA;
 • oświadczenia dotyczącego praw autorskich pobranego z systemu APD;
 • 4 fotografii w wymiarze 4,5 x 6,5cm w podpisanej kopercie (w przypadku ubiegania się o odpisy dyplomu w j. obcym należy złożyć dodatkowe zdjęcia);
 • wniosku o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym (opcjonalnie);
 • formularza Biura Karier UJ;
 • informacji o składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego;
 • podania o umieszczenie w suplemencie informacji o dodatkowych osiągnięciach wraz z potwierdzającymi je załącznikami oraz podpisaną płytę CD z opracowanym tekstem.
 • innych dokumentów wymaganych w sekretariacie np. zaświadczenia o zasadności wpisu specjalności do dyplomu podpisanego przez kierownika specjalności (studenci biologii).
 1. Recenzje pracy dyplomowej, zgodne ze wzorem obowiązującym na danym kierunku, opiekun i recenzent powinien wgrać do systemu APD co najmniej 3 dni robocze przed terminem egzaminu.
 2. Student ma możliwość zapoznania się z recenzjami w systemie APD.
 3. Opłatę za wydanie dyplomu student dokonuje przed egzaminem na indywidualny numer konta podany w Umowie o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów  wyższych w UJ.

Egzamin dyplomowy

 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi wyznaczony przez Radę Instytutu przewodniczący Komisji, opiekun pracy oraz recenzent.
 2. W przypadku pracy wykonanej poza Wydziałem, przewodniczący i recenzent są pracownikami zatrudnionymi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej (nie dotyczy przypadku powtarzania roku).
 4. Egzamin ma formę ustną, obejmuje zagadnienia dotyczące wykonanej pracy dyplomowej oraz zakresu wiedzy objętej programem studiów.

Załączniki

 1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.