Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Environmental Protection and Management

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
WIEDZA

 • ma wiedzę o złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych oraz ich konsekwencjach dla przyrody i środowiska
 • ma wiedzę z zakresu metodologii nauk o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zarządzania zasobami wspólnymi oraz prawnych aspektach działań, dzięki którym dostrzega związki, zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska
 • zna współczesne problemy środowiska przyrodniczego i potrafi wskazać nowe zagrożenia
 • zna i na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi
 • zna zasady planowania badań i weryfikowania hipotez badawczych a także techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie jakości środowiska przyrodniczego
 • dysponuje wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody
 • zna zasady analizowania danych empirycznych, wyników badań i ich interpretacji, a także prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych, statystycznych i informatycznych
 • potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w ochronie środowiska i w zarządzaniu zasobami przyrody
 • zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej nabytą wiedzę i umiejętności oceny ryzyka inwestycji oraz negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi stosować procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody
 • potrafi stosować adekwatne narzędzia statystyczne oraz programy komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania
 • potrafi wykorzystywać specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków
 • potrafi przygotowywać publiczne prezentacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska i przyrody z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej
 • potrafi napisać tekst dotyczący zagadnień ochrony środowiska prezentujący własne badania oraz opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych
 • potrafi wyszukiwać, dokonywać selekcji oraz wykorzystywać konieczne informacje pozyskiwane z różnych źródeł w języku angielskim
 • potrafi zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji dla środowiska
 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody
 • potrafi swobodnie komunikować się w języku obcym, prowadzić debatę i przedstawiać zagadnienia związane z tematyką studiów w zakresie nauk o środowisku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
 • potrafi kierować pracą innych, stawiać zadania i oceniać ich realizację
 • rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, potrafi inspirować i pomagać innym a także wskazywać i osiągać cele na drodze swojego rozwoju zawodowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, korzystania z uznanych i rzetelnych źródeł informacji naukowej oraz wyciągania poprawnych wniosków przy rozstrzyganiu problemów praktycznych
 • jest przygotowany do prowadzenia dyskusji i przedstawiania naukowych argumentów dotyczących ochrony środowiska i przyrody
 • jest świadomy odpowiedzialności za właściwą ocenę zagrożeń na stanowisku pracy oraz potrafi dbać o bezpieczeństwo i ergonomię podczas wykonywania różnych zadań
 • potrafi niezależnie myśleć i działać w celu ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego gospodarowania zasobami wspólnymi
 • potrafi planować swój dalszy rozwój zawodowy, ukierunkować działania innych oraz działać w sposób przedsiębiorczy osiągając zamierzone cele
 • potrafi pracować w zespole przyjmując różne role, a także planować pracę w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem
 • jest gotów identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki i wymogami prawa