Egzamin licencjacki

1. Dla osób rozpoczynających studia w roku 2011/2012 i wcześniej, warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zdanie pisemnego egzaminu dyplomowego do 30 września na III roku studiów. Termin egzaminu jest ogłaszany do 30 kwietnia.

2. Egzamin jest testem wielokrotnego wyboru, na który składają się zadania z przedmiotów obowiązkowych z zakresu biologii i geografii. Zadania różnią się liczbą prawidłowych odpowiedzi. Wszystkie zadania mają przynajmniej jedną poprawną odpowiedź, przy czym poprawnych może być więcej niż jedna, a także wszystkie. Zadanie jest zaliczone, gdy wszystkie poprawne odpowiedzi zostały wskazane i nie została wskazana żadna odpowiedź nieprawidłowa.

Zadania egzaminacyjne zostaną wybrane spośród zadań opublikowanych na stronie internetowej. Zadania na egzaminie mogą się różnić od opublikowanych. W szczególności, odpowiedzi mogą się różnić kolejnością i mogą być podane jako negacje w stosunku do tych, które zostały opublikowane.

Zadania egzaminacyjne w 2017 r.:  Pytania z zakresu biologii Pytania z zakresu geografii

3. Egzamin licencjacki odbędzie się w terminach:
 

4. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu w wybranym terminie jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów oraz:

  • zapisanie się na egzamin w sekretariacie ds. studenckich,
  • złożenie 4 fotografii dyplomowych w wymiarze 4,5 x 6,5 cm w podpisanej kopercie (w przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w języku obcym należy złożyć stosowny wniosek  i dodatkowe zdjęcie), formularza dla Biura Karier.
  • zgłoszenie w systemie USOSweb programu do rozliczenia

najpóźniej 3 dni robocze przed wybranym terminem.

5. Opłatę za wydanie dyplomu należy uiścić na indywidualne konto studenta najpóźniej w dniu egzaminu. Szczegółowe informacje o opłacie pojawią się w systemie USOS po złożeniu zdjęć i rozliczeniu roku.

6. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieuspawiedliwionego nieprzystapienia do egzaminu wyznaczany jest drugi, ostateczny termin egzaminu.