Uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem tych przydatnych w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych i w badaniach ewolucyjnych. Czynna znajomość języka angielskiego, pozwoli absolwentowi na rozpoczęcie studiów III stopnia w najlepszych uniwersytetach zagranicznych i ośrodkach naukowych. Dzięki nabytym w pracy laboratoryjnej i terenowej praktycznym umiejętnościom, absolwent potrafi zaprojektować badania terenowe i eksperymentalne, a dzięki znajomości statystyki potrafi stosować odpowiednie testy i analizować uzyskane wyniki. Absolwent posiada umiejętność krytycznej selekcji informacji oraz zdolność wykonania rzetelnej analizy badanego problemu z wykorzystaniem wiedzy ogólnej. Potrafi pracować w zespole i wykazuje kompetencje konieczne do pracy na różnych stanowiskach i poziomach odpowiedzialności zawodowej. Dzięki wysokim kwalifikacjom, absolwent ma szanse na zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej i unijnej oraz w organizacjach i agendach pozarządowych.