Program kształcenia

 

Nazwa Wydziału

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Nazwa kierunku studiów

Ecology and Evolution

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia

Nauki przyrodnicze

Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia

dziedzina: nauki biologiczne

dyscyplina: ekologia

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne

Język

Studia prowadzone w języku angielskim

Kierownik studiów na danym kierunku lub inna odpowiedzialna osoba

Dr hab. Janusz Fyda (Zastępca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Nauk o Środowisku )

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

Możliwości dalszego kształcenia

studia III stopnia w kraju i zagranicą

Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia

Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i ewolucji. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował najnowocześniejszą wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą współczesnych zagadnień ekologicznych i ewolucyjnych. Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne i projekty grupowe. Dzięki nim absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zarówno naukowo-badawczych jak i w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody i firmach konsultingowych. Istotną możliwością dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia w najlepszych uczelniach krajowych i zagranicznych, a także umiejętność planowania badań, zdobywania grantów i funduszy, oraz umiejętność sporządzania raportów i pisania prac naukowych.

Absolwent studiów Ecology and Evolution będzie przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskich i zagranicznych rynkach pracy.

Możliwości zatrudnienia

Krajowe i zagraniczne laboratoria badawcze i analityczne, jednostki administracji państwowej, placówki ochrony przyrody, instytuty naukowo-badawcze państwowe i prywatne, jednostki i fundacje rządowe, pozarządowe i prywatne.