Opis zakładanych efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku

Opis zakładanych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla obszaru:
nauki przyrodnicze

WIEDZA

K_W01

interpretuje złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin

P2A_W01
P2A_W02

K_W02

ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

P2A_W02

K_W03

ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ekologicznych i ścisłych niezbędną dla rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku

P2A_W03

K_W04

ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych specjalności nauk biologicznych, dzięki której dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

P2A_W04

K_W05

zna aktualne i rozpoznaje nowe globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego

P2A_W04

K_W06

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zależności i mechanizmów ewolucji

P2A_W04

K_W07

zna i na bieżąco śledzi istotne osiągnięcia naukowe i trendy rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej

P2A_W05

K_W08

dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

P2A_W05

K_W09

wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie ekologii i ewolucji

P2A_W05

K_W10

zna podstawowe i zaawansowane metody modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych oraz informatycznych,

P2A_W06

K_W11

zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii molekularnej

P2A_W07

K_W12

dysponuje wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych

P2A_W08

K_W13

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

P2A_W09

K_W14

zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P2A_W10

K_W15

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii

P2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla różnych dziedzin ekologii

P2A_U01

K_U02

potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku angielskim

P2A_U02
P2A_U07

K_U03

posługuje się specjalistyczną terminologią ekologiczną i biologiczna w języku angielskim

P2A_U02

K_U04

wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł  elektronicznych

P2A_U03

K_U05

potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod kierunkiem opiekuna naukowego

P2A_U04

P2A_U01

K_U06

stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach pokrewnych

P2A_U05

K_U07

wykorzystuje wiedzę specjalistyczną  do  interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

P2A_U06
P2A_U07

K_U08

formułuje poprawne wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane empiryczne

P2A_U07

K_U09

potrafi przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej

P2A_U08

K_U10

wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku angielskim prezentującej własne badania i odkrycia naukowe

P2A_U09

K_U11

posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i dziedzin pokrewnych

P2A_U10

K_U12

samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

P2A_U11

K_U13

ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P2A_U12

P2A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

P2A_K01

K_K02

umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

P2A_K02
P2A_K08

K_K03

potrafi wysłuchać, zaakceptować lub odrzucić zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

P2A_K02

K_K04

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

P2A_K03

K_K05

potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

P2A_K03

K_K06

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

P2A_K04

K_K07

konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

P2A_K04

K_K08

ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

P2A_K05

K_K09

wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

P2A_K06

K_K10

systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach

P2A_K07
P2A_K01

K_K11

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

P2A_K08