Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ecology and evolution

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/21:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

 1. złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin
 2. metodologię nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych
 3. zagadnienia z zakresu nauk biologicznych niezbędne dla rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku
 4. zagadnienia z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych specjalności nauk biologicznych, dzięki którym dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego
 5. aktualne i nowe globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego
 6. w sposób pogłębiony zależności i mechanizmy ewolucji
 7. aktualne i istotne osiągnięcia naukowe oraz trendy rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej
 8. podstawowe i zaawansowane metody modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych oraz informatycznych,
 9. zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii molekularnej
 10. zasady dotyczące sposobów pozyskiwania oraz rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych
 11. podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 12. zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
 13. ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii
 14. dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

Umiejętności

Absolwent potrafi:

 1. stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla różnych dziedzin ekologii
 2. poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku angielskim
 3. posługiwać się specjalistyczną terminologią ekologiczną i biologiczną w języku angielskim
 4. krytycznie analizować i selekcjonować informację, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
 5. zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod kierunkiem opiekuna naukowego
 6. stosować zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach pokrewnych
 7. wykorzystać wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków
 8. poprawnie formułować wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane empiryczne
 9. przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej
 10. napisać pracę badawczą w języku angielskim prezentującej własne badania i odkrycia naukowe
 11. swobodnie komunikować się w języku angielskim i wygłosić wystąpienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i dziedzin pokrewnych
 12. wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 13. samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

Kompetencje społeczne

 

Absolwent jest gotów do:

 1. pracy w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem
 2. wysłuchania, zaakceptowania lub odrzucenia zdania innych członków zespołu
 3. odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji wskazanego przez siebie i innych zadania
 4. identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki
 5. odpowiedzialnej oceny zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenia warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii
 6. myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy uwzgledniających zasady zrównoważonego rozwoju
 7. uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
 8. samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie autoanalizy
 9. konsekwentnego stosowania i upowszechniania zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych
 10. korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

Efekty kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/20:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

 1. złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin
 2. metodologię nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych
 3. zagadnienia z zakresu nauk ekologicznych i ścisłych niezbędne dla rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku
 4. zagadnienia z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych specjalności nauk biologicznych, dzięki którym dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego
 5. aktualne i nowe globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego
 6. w sposób pogłębiony zależności i mechanizmy ewolucji
 7. aktualne i istotne osiągnięcia naukowe oraz trendy rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej
 8. najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie ekologii i ewolucji
 9. podstawowe i zaawansowane metody modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych oraz informatycznych,
 10. zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii molekularnej
 11. zasady dotyczące sposobów pozyskiwania oraz rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych
 12. podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 13. zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
 14. ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii
 15. dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

Umiejętności

Absolwent potrafi:

 1. stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla różnych dziedzin ekologii
 2. poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku angielskim
 3. posługiwać się specjalistyczną terminologią ekologiczną i biologiczną w języku angielskim
 4. krytycznie analizować i selekcjonować informację, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
 5. zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod kierunkiem opiekuna naukowego
 6. stosować zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach pokrewnych
 7. wykorzystać wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków
 8. poprawnie formułować wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane empiryczne
 9. przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej
 10. napisać pracę badawczą w języku angielskim prezentującej własne badania i odkrycia naukowe
 11. swobodnie komunikować się w języku angielskim i wygłosić wystąpienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i dziedzin pokrewnych
 12. wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 13. samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

Kompetencje społeczne

 

Absolwent jest gotów do:

 1. pracy w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem
 2. wysłuchania, zaakceptowania lub odrzucenia zdania innych członków zespołu
 3. odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji wskazanego przez siebie i innych zadania
 4. identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki
 5. odpowiedzialnej oceny zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenia warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii
 6. myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy uwzgledniających zasady zrównoważonego rozwoju
 7. uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
 8. samokrytyki i wyciągania wniosków na podstawie autoanalizy
 9. konsekwentnego stosowania i upowszechniania zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych
 10. korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

Efekty kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/19:

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA
- interpretuje złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin
- ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych
- ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ekologicznych i ścisłych niezbędną dla rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku
- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych specjalności nauk biologicznych, dzięki której dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego
- zna aktualne i rozpoznaje nowe globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego
- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zależności i mechanizmów ewolucji
- zna i na bieżąco śledzi istotne osiągnięcia naukowe i trendy rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej
- dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych
- wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie ekologii i ewolucji
- zna podstawowe i zaawansowane metody modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych oraz informatycznych,
- zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii molekularnej
- dysponuje wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych
- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
- zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii

UMIEJĘTNOŚCI
- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla różnych dziedzin ekologii
- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku angielskim
- posługuje się specjalistyczną terminologią ekologiczną i biologiczna w języku angielskim
- wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł  elektronicznych
- potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod kierunkiem opiekuna naukowego
- stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach pokrewnych
- wykorzystuje wiedzę specjalistyczną  do  interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków
- formułuje poprawne wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane empiryczne
- potrafi przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej
- wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku angielskim prezentującej własne badania i odkrycia naukowe
- posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i dziedzin pokrewnych
- samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową
- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
- umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem
- potrafi wysłuchać, zaakceptować lub odrzucić zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
- potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy
- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki
- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych
- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych
- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii
- systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy